Forum žena Prijepolja je ženska nevladina organizacija, osnovana 2000. godine u Prijepolju, Srbija, radi uspostavljanja rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u sredini u kojoj deluje.

VIZIJA I MISIJA

VIZIJA -Forum žena Prijepolja je vodeća organizacija u promociji nezavisne, društveno aktivne, ravnopravne žene, koja utiče na demokratske promene u našem društvu.

 

MISIJA –Forum žena Prijepolja pruža podršku ženama, da na temeljima ravnopravnosti, jednakih mogućnosti i solidarnosti, kroz društveni aktivizam i veću vidljivost žena u medijima i njihovog aktivističkog delovanja, grade demokratsko društvo.

VREDNOSTI

  • Ravnopravnost

Utkana je u rad Foruma žena Prijepolja od njenog osnivanja. Iskreno verujemo u jednakost između muškaraca i žena i smatramo da svi treba da imaju jednake mogućnosti. Za to se zalažemo i strastveno borimo!

  • Poštovanje i tolerancija

Imamo poštovanje prema svim članovima/cama društva. To znači da cenimo osnovna ljudska prava i eliminišemo svaki oblik diskriminacije zasnovan na religiji, rasi, etničkoj pripadnosti, nacionalnosti, rodu/polu, starosnoj dobi, jeziku, invaliditetu, seksualnoj orijentaciji… Poštujemo različitosti.

  • Etika i integritet

Ukratko, ostvarujemo svoje ciljeve na transparentan i odgovoran način. Smatramo da jedino tako možemo izgraditi organizaciju koja počiva na jakim osnovama, organizaciju u kojoj su odnosi između zaposlenih dobri, kao i oni koje gradimo sa korisnicima/cama, donatorima, parterima…

  • Transparentnost

Rad Foruma žena Prijepolja je otvoren na uvid svim zainteresovanim stranama. Tako gradimo poverenje sa svim građanima i građankama.

NAŠ RAD

Od svog osnivanja, Forum žena Prijepolja realizovao je više od 80 projekata u vezi sa promocijom rodne ravnopravnosti i ljudskih prava, unapređenja položaja žena, njihovo ekonomsko osnaživanje, senziblisanje za političku participaciju, borbu protiv nasilja nad ženama i sl.

AKTIVNOSTI u okviru projekata:

– povećanje znanja građana, građanki i drugih aktera na temu rodne ravnopravnosti i prava žena (kroz organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova, i sl.),

– povećanje informisanosti i senziblisanje javnosti u oblasti rodne ravnopravnosti i ženskih prava putem medija koji funkcionišu u okviru Foruma žena Prijepolja (TV Forum i portal Forum INFO  www.foruminfo.rs),

-promena medijske slike o ženama (edukacija novinara i novinarki za rodno senzitivno izveštavanje).