Žene danas imaju jednaka prava kao i muškarci u pogledu obrazovanja, planiranja porodice, prava na rad kao i prava da za svoj rad budu plaćene. Takođe, žene imaju jednaka prava da nasleđuju imovinu i da sa njom raspolažu. Međutim, praksa još uvek ne prati pravo u dovoljnoj meri, bar kad je u pitanju nasleđivanje. Udruženje Forum žena Prijepolja pokrenulo je kampanju na društvenim mrežama „Pokloni ljubav, ne imovinu“ sa ciljem da ukaže na neka od nametnutih uverenja koja uglavnom nemaju pravni osnov i informiše građane i građanke o naslednim pravima.

Кampanja ima za cilj da isprovocira i naglasi neke od uobičajenih stavova i razmišljanja o nasleđivanju. Osim na statističke podatke i istraživanja, u velikoj meri se oslanja na neke od povratnih informacija i ličnih komentara ankete koje smo sproveli tokom projekta.

U okviru te ankete koju su popunile 324 osobe smo dobili neke od važnih i korisnih informacija koje daju malo detaljniju sliku kada su u pitanju raspolaganje imovinom i stavovi o nasleđivanju kod nas. Nešto više od polovine anketiranih, 54% se izjasnilo da ne poseduje nikakvu imovinu na svoje ime. Dominantan oblik sticanja imovine je nasledstvo, a 58% je bilo u prilici da se izjasni po pitanju nasledstva. Među anketiranima je bilo više onih koji su se prihvatili nasledstva 63%, dok se 37% odreklo u korist drugih srodnika i to 58% u korist brata, 37% u korist majke, dok su procenti odricanja u korist oca, sestre i kćerke zanemarljivi i kreću se od 1 do 2%. Važan podatak ankete je da više od 94% anketiranih smatra da bi žene trebalo da se prihvate nasledstva ravnopravno sa muškim srodnicima, dok je 6% pri stavu da će žena steći svoju imovinu udajom i u braku – objašnjava koordinatorka projekta Ljubinka Ljujić Tomašević.

Кao glavni uzroci odricanja žena od nasledstva mogu se izdvojiti ukorenjene patrijarhalne norme koje se teško menjaju, lošiji ekonomski položaj i nedovoljna informisanost žena o svojim pravima.

Кroz realizaciju projekta, seminare i sastanke u pet gradova i opština Zlatiborskog okruga kroz koje je prošlo više od 200 žena mi smo uvideli da žene zaista nisu dovoljno informisane o svojim naslednim i imovinskim pravima. Ali smo se takođe uverili koliko je to kompleksna tema koja nikada nije samo prosta podela na papiru, već zadire duboko u porodične odnose i emocije. Stoga, cilj našeg projekta jeste da informišemo i građane i građanke o ovoj temi, koja je pored nasilja prema ženama možda jedna od najvažnijih koja određuje položaj žena u društvu – dodaje Ljubinka Ljujić Tomašević.

Naročito je važno podizati svest i vaspitavati mlađe generacije koje će u budućnosti nasleđivati i sticati svoju imovinu kako bi stvorili i živeli u ravnopravnijem i pravednijem društvu.

Video pogledajte OVDE.