#EU za žene Zlatiborskog okruga ​

Cilj projekta bio je jačanje kapaciteta građana (s posebnim akcentom na žene iz ruralnih područja), ženskih NVO i lokalnih mehanizama za uspostavljanje rodne ravnopravnosti jugozapadne Srbije u cilju stvaranja uslova za veće učešće žena na mestima odlučivanja i demokratizaciju društva.

Donatori: Evropska delegacija u Srbiji, BTD/GMFUS


Žene i mediji – BD (Business Development Program)

Cilj: Razvijanje biznis modela koji će omogućiti održivost medija. Biznis model je podrazumeva jačanje postojećih biznis modela kroz  izgradnju i angažman nove zajednice – mladih. Budući da ih smatramo pokretačima promena u društvu, želimo da ih što bolje angažujemo, edukujemo i stvaramo prostor za njihovo delovanje, a kroz njih i sadržaj koji kreiraju (kratke video snimke) proširimo naše doseg. Sa rastućim sadržajem i boljom vezom sa zajednicom, dobićemo više prometa i bolje angažovanje sa našim sadržajem.

Donatori: British Council, BIRN, UK Embassy, INTRAC, Thomson Foundation

Period implementacije: mart 2021. – mart 2022.


Informisani, odgovorni i aktivni građani – ECR (Engaged Citizens Reporting)

Uključivanje ECR alata u rad medija Foruma žena Prijepolja – TV Forum i web portala Foruminfo, u cilju većeg uključivanja i angažmana građana/ki u produkciju medijskih sadržaja.

Donatori: British Council, BIRN, UK Embassy, INTRAC, Thomson Foundation

Period implementacije: Novembar 2020. – Avgust 2021.


Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji

Cilj projekta je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Specifični ciljevi projekta su unapređenje kvaliteta javne debate i informisanosti građana o procesu evropskih integracija i ojačani kapaciteti organizacije i zaposlenih u TV Forum kroz nabavku komjutera i opreme za snimanje na terenu.

Područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije.

Period realizacije projekta: decembr 2020. godine – novembr 2021. godine

Donator: Beogradska otvorena škola kroz podršku Švedske međunarodne organizacija za razvoj i saradnju


Ekonomsko osnaživanje žena na selu

Generalni cilj: doprinos unapređenju i zaštiti ljudskih prava i razvoj i podsticanje društvene uključenosti osetljivih društvenih grupa.
Specifični ciljevi i aktivnosti:
1. Povećanje znanja i informisanosti žena na selu na temu ženskog preduzetništva (kroz organizaciju dvodnevnog treninga i studijske posete udruženju „Sačuvajmo selo“ iz Priboja kao primeru dobre prakse),
2. senzibilisanje predstavnika/ca lokalnih vlasti i nadležnih institucija za potrebe i položaj žena na selu, s akcentom na njihov ekonomski položaj (kroz organizaciju 2 sastanka žena na selu, Odbora za rodnu ravnopravnost i predstavnika/ca lokalne samouprave),
3. povećanje vidljivosti žena na selu u medijima (kroz produkciju medijskih sadržaja – 5 TV priloga, 5 tekstova na veb portalu i 1 emisije).


Pravovremene informacije za prave odluke

Cilj: Povećana informisanost građana/ki Prijepolja o radu javnih sluzbi u cilju zalaganja za transparentniji i odgovorniji rad lokalne samouprave i unapređenje kapaciteta Foruma žena Prijepolja i njegovih medija koji doprinose informisanju građana/ki kroz redizajn enterijera i opremanje studija TV Forum.

Period implementacije: mart 2021. – maj 2022.


Unapređivanje bezbednosti žena na selu Zlatiborskog okruga

Cilj: Povećanje informisanosti građana i građanki opštine Prijepolje, sa posebnim akcentom na žene na selu, o merama i akterima odgovornim za zaštitu od nasilja i rodno zasnovane diskriminacije kroz medijsku kampanju i sastanke u seoskim mesnim zajednicama; rad na jačanju kapaciteta i umrežavanju relevantnih aktera (policija, akteri pravosuđa, predstavnici lokalnih centara za socijalni rad iz Prijepolja, Priboja, Nove Varoši i Užica, OCD, zdravstveni radnici/e, novinari/ke) u pogledu inovativne prakse za bolju realizaciju hitnih mera za zaštitu žrtava od počinioca nasilja, uvođenje narukvice za sistem žrtve i nasilnika i prijavljivanje nasilja nad ženama i devojčicama kroz organizaciju multisektorskog okruglog stola i obuku za novinare.

Period implementacije: maj 2021. – maj 2022.


Žene, deca i stari kroz prizmu medija – stereotipi i senzacionalističko izveštavanje

Unapređenje novinarskog i medijskog profesionalizma, jačanje stručnih kapaciteta novinara/ki lokalnih izveštavanju o društveno osetljivim grupama, ženama, deci, starijimm osobama … kroz organizaciju edukativnih seminara za novinare/ke  lokalnih medija iz Srbije u cilju izbegavanja stereotipa, diskriminacije i senzacionalizma u medijima i informisanje javnosti kroz produkciju medijskih sadržaja.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Period implementacije: jun 2021. – decembar 2021.