„Nejednaka raspodela poslova staranja – Neplaćeni rad na plećima žena“
Cilj projekta: Doprinos povećanju vidljivosti neplaćenih poslova staranja koji nisu prepoznati u društvu niti valoriziovani, kroz produkciju i emitovanje medijskih sadržaja, organizaciju okruglog stola i kroz fokus grupe ispitivanje najpotrebnijih vidova podrške ženama u okviru svakodnevnih neplaćenih poslova.

U okviru projekta je objavljeno 40 medijskih sadržaja: 24 tv priloga, 7 tekstova, 3 tv spota i 6 tv emisija. Ukupan doseg svih objava je oko 70.000.

Organizovana su dva okrugla stola i tri fokus grupe, jedna sa mučkarcima i dve sa ženama.
Projekat je realizovan u periodu od juna 2020. do februara 2021. godine, a u okviru velikog projekta „Rodno odgovorno upravljanje – preraspodela neplaćenog rada“ Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, koji je realizovan u saradnji sa Кoordinacionim telom za rodnu ravnopravnost i uz podršku Ujedinjenog Кraljevstva i Britanske ambasade.


Mediji i raznolikost

Cilj projekta: Doprinos ostvarivanju prava nacionalnih manjina i podsticanju međuetničkih razumevanja i odnosa i podizanje svesti i informisanje javnosti, sa posebnim naglaskom na mlade, o pravima nacionalnih manjina i poštovanju kulturne i jezičke raznolikosti. Jačanje kapaciteta lokalnih medijskih novinara za poboljšanje medijskog izveštavanja o manjinska prava i podsticanje objektivnog izvještavanja.

Donator: EU Pro ​

Tokom trajanja projekta, između ostalog realizovane su sledeće aktivnosti:

Produkcija i emitovanje 12 TV emisija

Produkcija i objavljivanje 20 tekstova na portalu Foruminfo

Produkcija i emitovanje 20 TV priloga

Organizacija 5 radionica za srednjoškolce na temu inter i multikulturalnosti

Seminar za novinare/ke lokalnih medija na temu “Izveštavanje o nacionalnim zajednicama i suzbijanje govora mržnje u medijima i na društvenim mrežama”

Studijska poseta manjinskom mediju kao primeru dobre prakse – NIU „Ruske slovo“

Produkcija i emitovanje 3 spota

Organizacija online okruglog stola “Živimo li jedni s drugima ili jedni pored drugih”

Kupovina tableta i propratne opreme za srednjoškolce


Informisani i aktivni građani – korak bliži Evropskoj uniji

Cilj projekta bio je doprinos evropskim integracijama i demokratskom razvoju u Srbiji jačanjem uloge civilnog društva i medija, kao i unapređen kvalitet medijskog izveštavanja o procesu pristupanja Srbije EU, bolje razumevanje građana/ki značaja procesa evropskih integracija i uloge civilnog društva u tom procesu.

Period realizacije projekta bio je od 1. decembra 2019. godine do 30. septembra 2020. godine, a područje implementacije su opštine i gradovi Zlatiborskog okruga, Jugozapadne i Centralne Srbije.

Ukupno je u okviru projekta realizovano 79 medijskih sadržaja – tekstova, priloga,video klipova i tv debata. Video klipove smo promovisali na društvenim mrežama kako bi doprli do što većeg broja ljudi. Organizovan je online seminar na temu evropskih integracija na lokalu za novinare/ke lokalnih medija iz Srbije.


Žene u odlučivanju – uslov demokratizacije društva

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je osnaživanje žena za direktno učešće u prosecima odlučivanja u mesnim zajednicama, omogućavanje konkretnih promena u Savetima mesnih zajednica u kojima su zastupljene, ali osnaživanje žena da aktivno učestvuju u izgradnji lokalne zajednice.
Trajanje: 12 meseci
Donator: Fondacija za otvoreno društvo Srbija


​Slepi i slabovidi – položaj u društvu i značaj podrške

Cilj: doprinos razvoju i podsticanju obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije u društvu.

Donator: Кancelarija za ljudska i manjinska prava RS

Uticaj Kovid-a 19 na žene

 

Uticaj Kovid-a 19 na žene

Ukazale smo kroz medijske sadržaje u kojoj meri su žene pogođene posledicama koje sa sobom donosi epidemija Kovid-19, odnosno kako je to uticalo na njihov život i povećalo njihove svakodnevne obaveze i apelovali da neplaćeni poslovi u domaćinstvu u opsegu brige o drugima i higijene treba da budu ravnomerno podeljeni među svim članovima porodice. Pokazali smo da su epidemija koronavirusa i mere izolacije u velikoj meri povećali nasilje u porodici na teritoriji Zlatiborskog okruga, što se vidi kroz porast broja poziva na SOS telefon Ženskog centra Užice. Posebno smo se osvrnule na položaj žena na selu, činjenicu da tokom vanrednog stanja nisu mogle da plasiraju svoje proizvode na tržište, da zbog suspenzije javnog prevoza nisu mogle da dođu do zdravstvenih i drugih ustanova. Svojim medijskim sadržajima smo uticale na promenu političkog konteksta u društvenoj sredini  koja je dominantno patrijarhalna i ekonomski nerazvijena, pokazale smo da u teškim situacijama najviše ispaštaju oni koji su i pre toga bili u lošem položaju i ukazali na značaj uvođenja novih usluga, koje bi pre svega olakšale svakodnevno funkcionisanje žena, smanjile količinu neplaćenog rada u domaćinstvu i pomogle u stvaranju uslova za ženski aktivizam.

Donator: Rekonstrukcija ženski fond


Aktivni građani i građanke – aktivne zajednice

Cilj: Pokrenuta promena lokalnih politika većeg uključivanja žena u procese donošenja odluka u opštini Prijepolje

Donatori: British Council, Ambasada Velike Britanije, TRAG fondacija


Osobe sa invaliditetom mogu sve!

Cilj projekta je doprinos zaštiti interesa osoba sa invaliditetom, njihovom ravnopravnom uživanju prava na slobodu mišljenja i izražavanja, kao i prava na informisanje kroz produkciju medijskih sadržaja koji su prisutpačni osobama sa invaliditetom (titlovani i prevedeni na znakovni jezik), ali i informisanje i jačanje svesti javnosti o njihovim pravima, položaju i problemima i značaju inkluzivnog društva.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja RS


Unapređenje profesionalnih i etičkih standarda za rodno osetljivo izveštavanje – Rodno osetljivo izveštavanje medija

Unapređenje novinarskog i medijskog profesionalizma, jačanje stručnih kapaciteta novinara/ki lokalnih medija kroz edukacije za novinare/ke lokalnih medija iz Srbije u cilju izbegavanja rodnih stereotipa, diskriminacije i senzacionalizma u medijima i informisanje javnosti kroz produkciju medijskih sadržaja.

Donator: Ministarstvo kulture i informisanja RS